fbpx


MEDLEMSBETINGELSER

Vers 1.1. – 23. februar 2020


§1 MEDLEMSKAB

Du kan melde dig ind i Patientens via vores hjemmeside. Medlemskabet er personligt og kan derfor ikke overdrages til andre. Hjemmeboende børn under 18 år tilbydes gratis medlemskab hvis alle over 18 i husstanden er tilmeldt Patientens.

Alle er velkomne til at tegne et medlemskab hos Patientens – dog kan man ikke gøre brug af vores ydelser ved allerede opstået sygdom. Man kan derimod godt melde sig ind og få hjælp til andre nyopståede sygdomme og komplikationer til tidligere sygdomme, der ikke er tilstede på indmeldelsestidspunktet.

Der er altid 6 måneders karenstid før medlemskabet kan benyttes.

Medlemskabet omfatter kun kritiske sygdomme, se udførlig liste på: Patientens.dk, og der skal forelægge en diagnose før Patientens kan yde hjælp til medlemmet.

§2 KOMMUNIKATION

Ved enhver kontakt til Patientens medlemstelefon skal medlemmet identificere sig via deres medlemsnummer og svare på kontrol spørgsmål. Det er medlemmets ansvar, at Patientens til hver en tid, har medlemmets opdaterede kontakt oplysninger.

§3 FORLØBSGENNEMGANG

Bliver medlemmet diagnosticeret med en kritisk sygdom, og ønsker at gøre brug af medlemskabet, skal medlemmet herefter underskrive en digital fuldmagt der giver Patientens ret til indsigt og behandling af deres personoplysninger herunder CPR-nummer og journaler.

Medlemmet tilsendes en checkliste over den dokumentation der skal fremsendes for at Patientens kan udføre en forløbsgennemgang. Fra dokumentationen er modtaget til “Patientens” svarer på forløbsgennemgangen (altså på om der overordnet er foregået et korrekt forløb efter anbefalede danske standarder) tilstræbes svar inden fem hverdage.

Det er medlemmets ansvar, alene, at fremsende opdateret dokumentation til Patientens og Patientens kan alene udtale sig på baggrund af fremsendte dokumentation/ materiale.

Forløbsgennemgangen vil blive gennemført ud fra de gældende danske standarder og regler indenfor det enkelte område.

Patientens accepterer kun dokumentation på dansk og engelsk. Måtte medlemmet have relevant dokumentation på et andet sprog skal medlemmet selv bekoste oversættelsen hos autoriseret oversætter.

§4 FORSIKRINGSDOKUMENTATION OG HJÆLP TIL ERSTATNING

Som andre lægeklinikker hjælper vi vores medlemmer med at udfylde relevante attester vedrørende den kritiske sygdom. Har medlemmet en kritisk sygdomsdækning, via deres sundhedssikring, og deres diagnose er omfattet af forsikringen, kan Patientens hjælpe med udarbejdelsen og ansøge om udbetaling. Det kan også dreje sig om specialisterklæringer, erklæringer til advokater og myndigheder, mv.. I det omfang disse attester honoreres afregner “Patientens” selv for disse og medlemmet opkræves ikke betaling for disse. Sædvanlige sygemeldinger, mulighedserklæringer, pensionssager mv foregår hos egen læge eller via behandlende hospital.

§5 ÆNDRINGE AF MEDLEMSBESTINGELSER

Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringerne træder i kraft. Ændringerne varsles via medlemmets kontakt e-mail og vil også blive slået op på www.patientens.dk

§6 FORTRYDELSESRET

Der ydes 14 dages fortrydelsesret efter kvittering for indmeldelse er modtaget.

§7. OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB

Medlemskabet kan til enhver tid opsiges af medlemmet med en måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse foretages via vores mail info@patientens.dk

Medlemskabet er uopsigeligt fra “Patientens” side med mindre der foregår misbrug af medlemskabet (se §9).

§8 FOR SEN BETALING

Patientens vil fremsende betalingspåmindelse til medlemmet via dennes mail eller telefonnummer. Udebliver betalingen i mere end 30 dage, fra forfald, opsiges medlemmet og dermed mistes retten til medlemsydelserne. Er et medlem blevet opsagt og tilmelder sig igen, indtræder den 6 måneders karenstid på ny.

§9 MISBRUG OG EKSKLUSION

Patientens forbeholder sig retten til at ekskludere medlemmer og medlemskab, uden nærmere forklaring, hvis medlemmet af “Patientens” skønnes at misbruge sit medlemskab. Misbrug kan f.eks. være trusler, henvendelser i en andens navn, eller henvendelser vedrørende problemstillinger, der ikke vedrører en kritisk sygdoms diagnose, tegn på psykisk sygdom f.eks. kværulantforrykthed. Denne sjældne og undtagelsesvise afgørelse om at ekskludere et medlem er alene “Patientens” og kan ikke indbringes for domstole eller på anden måde ankes.

§10 ANSVARSFRASKRIVELSE

“Patientens” er udelukkende lægefaglig rådgiver og behandler som udgangspunkt ikke selv nogen patient. Vi anerkender vores lægefaglige rådgiver ansvar efter de gældende regler i Sundhedslovens §5. Det står ethvert medlem frit om de vil gøre brug af de råd og vejledninger som medlemmet indhenter hos “Patientens”. I tilfælde af sundhedsvæsenets afvisning af Patientens anbefalinger om f.eks. yderligere test eller ændring i behandlingsmetode kan Patientens ikke holdes ansvarlig.

§11 VÆRNETING

“Patientens” ydelser udføres af autoriserede danske læger og sygeplejersker og selv hvor “Patientens” indhenter internationale second opinions med videre forholder disse ydelser sig kun til danske lægelige standarder. Alle tvister afgøres ved danske domstole efter dansk ret.


MEDLEMSBETINGELSER - BILAG 1

Vers. 1.1 – 23. februar 2020


KRITISKE SYGDOMME

Udtrykket ”kritiske sygdomme” er ikke en officielt defineret term i Danmark. ”Kritiske sygdomme” er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der kan være dækket af forsikringen. Hvilke sygdomme, der er dækket, kan variere fra selskab til selskab. Nedenfor finder du listen over de ’kritiske sygdomme’ som pt. er dækket af et medlemskab hos patienten.dk:

 • AIDS
 • Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)
 • Sygdom i hovedpulsåren (aorta)
 • Blindhed (praktisk)
 • Blodprop i hjertet
 • Creutzfeldt-Jakobs sygdom
 • Dissemineret Sklerose
 • Døvhed (totalt)
 • Hjertekar operation pga. krans-pulsåreforkalkning (by-pass/ PCI)
 • HIV Infektion (som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte)
 • Hjerneblødning/blodprop i hjernen (Apopleksi)
 • Hjerteklapoperation pga. hjerte-klapfejl
 • Kronisk hjertesvigt
 • Livstruende hjerterytmeforstyrrelser
 • Muskelsvind
 • Kronisk nyresvigt
 • Primær Ideopatisk Parkinsons sygdom
 • Forbrændinger
 • Organtransplantationer
 • Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer
 • Terminal sygdom
 • Visse godartede tumorer i hjerne eller rygmarv
 • Kræft, leukæmi og lymfomer
 • Blodprop i lunge
 • Myastheni